கல்விச் சுற்றுலா

  • கல்விச் சுற்றுலா செயல்பாடுகள்
  • நிலைகளின் அடிப்படையில் , கல்விச் சுற்றுலா இடங்கள் முடிவெடுக்கப்படும்
  • மழலை – Brandywine zoo 
  • நிலை 1 – Plumton Zoo Park , Maryland
  • நிலை 2 & நிலை 3 – Western & Wimington Railroad
  • நிலை 4 & நிலை 5 – Rockwood Museum and Park
  • நிலை 5 & அதற்கு மேல் – Air Mobility command museum

Leave a reply

Comments