கலை நிகழ்ச்சிகள் ஒருங்கிணைப்பு

கலை நிகழ்ச்சிகள் ஒருங்கிணைப்பு

கலை நிகழ்ச்சிகள் ஒருங்கிணைப்பு / Cultural Coordination

  • தமிழ்ச்சங்கம் (TAGDV) ஆண்டு தோறும் 3 பெரிய விழாக்களை நடத்துகிறது. இக்குழு தமிழ்ப் பள்ளி மற்றும் தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு இடையே பாலமாக செயல்பட்டு குழந்தைகளின் ஆடல், பாடல், பேச்சு மற்றும் பல்வேறு கலைத்திறமைகளை வெளிக் கொணற உதவுகிறது.
  • தமிழ்ப் பள்ளி நடத்தும் ஆண்டு விழாவில் நடக்கும் போட்டிகளையும், கலை நிகழ்ச்சிகளையும் ஒருங்கிணைக்கிறது.

Leave a reply

Comments