சிறப்புச் செயல்பாடுகள்

சிறப்புச் செயல்பாடுகள்

சிறப்புச் செயல்பாடுகள் / Special Activity

  • விளையாட்டின் மூலம் தமிழ் கற்பித்தல்
  • சிறிய போட்டிகள் நடத்தி அதன் மூலம் தமிழ் சொற்கள் மற்றும் வாக்கியங்கள் கற்பித்தல்
  • கூச்ச சுபாவத்தைப் போக்குவது
  • தன்னால் முடியும் என்ற நம்பிக்கையைக் குழந்தைகளிடம் ஊட்டி அவர்கள் திறமையை வெளிப்படுத்த வைப்பது.
  • தமிழ் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை விளையாடுவது.

Leave a reply

Comments