மாணவர் விண்ணப்பப் படிவம்

மாணவர் விண்ணப்பப் படிவம்

டெலவர் பெருநிலத் தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்கள் மட்டுமே பள்ளியில் சேர இயலும்.  மாணவர் பதிவுக் கட்டணத்துடன், தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர் கட்டணத்தைத் தனிக் காசோலையாக TAGDV என்ற பெயரில் தரவேண்டும்.  (Only members of Tamil Association of Greater Delaware Valley (TAGDV) can join the school.  TAGDV membership fee should be paid name of “TAGDV” can be in single check.)

Click here for Registration form

மாணவர் பதிவுக் கட்டணம் (Student Registration Fee)

தொகை: $125.00
காசோலை: TAGDV என்ற பெயரில்

தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர் கட்டணம்

புதிய தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர் கட்டணம் (Tamil Sangam New Membership Fee): $35
தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர் புதுப்பிப்புக் கட்டணம் (Tamil Sangam Membership Renewal Fee): $25
தமிழ்ச் சங்க வாழ்நாள் உறுப்பினர் கட்டணம் (Tamil SangamLife Membership Fee): $250

Leave a reply

Comments